پس از سربازان یی

درخواست حذف این مطلب

پس از سربازان یی


فرمانده یی خطاب به سربازانش : رفتار ایرانی ها با شما چگونه بود؟!

سرباز یی : بسیار خوب؛ حتی به ما ناهار و شام دادند!

فرمانده: وای! ایرانی ها در غذایشان ماده ای می ریزند که شمارو دنباله رو عقایدشان می کند!


سرباز: نه به هشتم اصلا اینطور نیست!